ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква редовно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 03-04 юни 2017 г. Място на провеждане: град София, Студентски град, ул. „Баку” № 3, сграда Vitosha Residence /до Витоша Парк Хотел/ в зала „Витоша” , при следният дневен ред:

1. Откриване на ОС на КНОБ от Председателя на УС на КНОБ, председателстващ ОС на КНОБ.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Утвърждаване от ОС на КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на КНОБ. Състава на комисията се докладва от Председателя на СРК  СГСО.
4. Гласуване от ОС на КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на КНОБ при провеждане на събранието. Предложения за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК  СГСО.
5. Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията. Предложения за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК СГСО.
6. Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор /относно провеждане на тайни избори и приемане на решения от ОС на КНОБ, включени в ДР и подлежащи на таен избор/. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК СГСО.
7. Изслушване и гласуване – последователно от ОС на КНОБ на постъпили предложения в зала за нови точки към ДР или за отпадане на точки от ДР.
8. Гласуване на окончателния ДР на събранието от ОС на КНОБ.
9. Отчет за дейността на УС на КНОБ за 2016 г., представен от Председателя на УС на КНОБ. Към отчета се изготвят отчети по ресори – Приложения към отчета на УС на КНОБ. При необходимост по време на представянето участие вземат и останалите членове на УС на КНОБ в съответствие с ресорите си. Приемане отчета от ОС на КНОБ.
10. Приемане и утвърждаване от ОС на КНОБ – ГФО за 2016 г.  на КНОБ и подаването им пред НАП и НСИ.
11. Отчет и приемане изпълнението на Бюджета на КНОБ за 2016 г. от ОС на КНОБ. Отчета представя, Председателя на УС на КНОБ.
12. Отчет на официалните представители на КНОБ относно участието и дейността в работната група по ЗИДЗНО през 2016 г. и текущо през 2017 г., при МИ.
13. Отчет на КС на КНОБ за 2016 г. и приемането му от ОС на КНОБ. Отчета представя Председателя на КС на КНОБ.
14. Отчет на КПЕ на КНОБ за 2016 г. и приемането му от ОС на КНОБ. Отчета представя Председателя на КПЕ на КНОБ.
15. Приемане от ОС на КНОБ програми за дейността на КНОБ по ресори за 2017 г., като в представените пред ОС на КНОБ проекто-програми за 2017 г. по ресори се отразява текущото им изпълнение. Програмите и текущото изпълнение се представят от ресорните отговорници членове на УС на КНОБ.
16. Приемане от ОС на КНОБ на Бюджет на КНОБ за 2017 г. Проекто-Бюджета представя Председателя на УС на КНОБ.
Начален час на ОС на КНОБ – 09:00 часа на 03.06.2017 г.
Регистрацията на участниците ще се извършва от 08:00 часа на 03.06.2017 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ.
Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ ОС на КНОБ се отлага с един час – 10:00 часа на 03.06.2017 г. и се провежда независимо от броя на присъстващите.

Регистрационна карта, Декларация и Пълномощно можете да отворите ТУК

Управителен Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България

This entry was posted in Актуално, Събрания. Bookmark the permalink.