Промяна на срока за плащане на членски внос за 2017 г.

ВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
По решение на УС на КНОБ се удължава срокът за плащане на
ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2017 г. до 28.02.2017 г. включително!
БЛАГОДАРИМ НА ТЕЗИ ЧЛЕНОВЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, КОИТО ВЕЧЕ СА ПЛАТИЛИ СВОЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2017 г.
РАЗМЕРЪТ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС Е 120 ЛЕВА.
Всички членове на РК София-град и София-област към КНОБ на основание чл.18, ал.1.,т.5, от Устава на КНОБ заплащат членския си внос по цитираната по-долу банкова сметка на Регионална колегия:
Банка: „Юробанк България” АД
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
В платежното нареждане  се вписват задължително:
1. Основание за превод: „Членски внос за 2017 г.” на………(трите имена , ЕГН)
2. Наредител:
2.1. Трите имена на вносителя  (ако се внася от физическо лице)
2.2. Име и  Булстат на фирмата- вносител  (ако се внася от юридическо  лице).

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.