Цели и задачи

Като споделя заложените в Устава на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) цели, приоритети и задачи, водена от амбицията да спомага за защита на професионалните права и законните интереси на своите членове, съгласно дадените й с нормативната уредба на КНОБ правомощия и с оглед утвърждаване на авторитета на КНОБ и повишаване престижа на регулируемата професия „независим оценител”, Регионална колегия София-град и София-област се обединява около следните цели и задачи:

Цели:

1. Да представлява своите членове пред КНОБ и институциите, ведомствата и организациите на общинско, регионално и национално равнище;

2. Да се бори за налагане на добите  практики в оценителската дейност  и равнопоставеност  между оценителите, при възлагане на поръчки;

3. Да съдейства за защита на авторските права на оценителите върху разработени от тях продукти на интелектуалната собственост;

4. Да работи за непрекъснатото повишаване  нивото на квалификацията и специализацията на членовете си и качеството на оценителските  услуги;

5. Да създаде условия за широко участие на членовете си в управлението на регионалната колегия;

6. Да организира провеждане на дискусии, обсъждания, семинари и др. за търсене отговори на възникнали казуси и решения на професионални проблеми;

7. Да информира членовете си за международни прояви,  семинари и симпозиуми, свързани с оценителската професия;

8. Да осъществява, съвместно с УС на КНОБ, сътрудничество със сродни международни професионални организации;

9. Да стимулира инициативността на членове си за подобряване качеството на действащите нормативни документи, методики, тарифи и др. вътрешно-нормативни актове и създаване на оценителски норми, стандарти и системи за оценяване;

10.  Да провежда съвместно с другите Регионалните колегии на КНОБ различни мероприятия, обмен на информация и споделяне на професионален опит.

Задачи:

В изпълнение на формулираните по-горе цели са конкретизирани задачите, чрез които да се постигнат тези цели в два аспекта:
- краткосрочен и
- дългосрочен.

Краткосрочни задачи са:

1. Сключване на меморандуми за сътрудничество с регионалните администрации, ведомства, институции и организации;

2. Съвместно с УС на КНОБ, разработване на механизъм за контрол прозрачността при провеждането на избор на оценители;

3. Създаване на постоянни работни комисии за подпомагане дейността на Регионалната колегия и на временни работни групи за решаване на конкретни задачи;

4. Провеждане на допитване сред членовете на Регионалната колегия за проблемите, свързани с оценителската дейност и организиране на дискусии по приоритетните от тях;

5. Организиране на дискусии сред членовете на Регионалната колегия за промените, които считат, че е целесъобразно да бъдат направени в ЗНО, Устава и другите вътрешно-нормативни документи на КНОБ и на Регионалната колегия. Предоставяне на „Работната група по нормативната уредба” към УС на КНОБ на обобщени и мотивирани становища, въз основа направените от членовете на Регионалната колегия предложения, за промяна и допълване на нормативните документи на КНОБ и вземане участие при тяхното обсъждане;

6. Съвместно с „Работната група по стандарти за оценяване, обучение и квалификация” към УС на КНОБ, уточняване на програмите и съдържанието на курсовете за повишаване на квалификацията на оценителите на базата на „принципа на надстрояването на знанията”, като за целта се търси сътрудничество с акредитираните висши училища и водещи  оценители;

7. Предоставяне на „Работната група по стандарти за оценяване, обучение и квалификация” към УС на КНОБ становища по приемането на единни оценителски стандарти, в т.ч. изготвяне на терминологичен речник, унифициран с тези на европейските страни, които да бъдат препоръчителни при изготвяне на оценителските доклади, експертизи и становища;

8. Съвместно с „Работната група по международно сътрудничество” към УС на КНОБ участие в организацията и провеждането на международни срещи и мероприятия и др.;

9. Съвместно с „Комисията по медийна политика, връзки с обществеността и издателска дейност” към УС на КНОБ  провеждане на мероприятия и установяване на активни контакти с медиите за популяризиране дейността на Регионалната колегия;

9. Съвместно с другите регионални колегии на КНОБ организиране и провеждане на професионални срещи, обсъждания, кръгли маси от взаимен интерес за членовете на регионалните колегии.

10. Разработване и периодично обновяване с актуална информация на сайта на Регионалната колегия.

Дългосрочните задачи са:

1. Участие, съвместно с ръководството на КНОБ в изготвянето на дългосрочна концепция за развитие и обществено утвърждаване на професията „независим оценител”:

2. Обединяване на усилията с ръководството на КНОБ за изработване на механизми за борба с недобросъвестната практика, нелоялната конкуренция, дъмпинга на цените на оценителския труд, за преодоляване на негативните явления при възлагането на поръчки и сключване на договори за оценителски услуги и за защита от недобросъвестни възложители;

3. Разработване, съвместно с ръководството на КНОБ, на проекти за усвояване на средства по оперативните обучителни и други програми на Европейския съюз и държавните институции;

4. Участие в разработването и издаването на информационни материали и специализирана литература, наръчници и помагала в областта на оценителската дейност;

5. Периодична актуализация на целите и задачите на Регионалната колегия