Делегатско Общо Събрание на КНОБ

Събранието на КНОБ ще се проведе на 18 и 19 октомври 2014 г.,съгласно взетото решение на заседание на УС, състояло се на 01.09.2014 г.

На основание чл. 17, ал. 6 от Устава на КНОБ Съветът на  РК София-град и София-област свиква Общо събрание на 04 октомври 2014 г. от 10: 00 часа в Зала №3 на Федерацията на научно-техническите съюзи, София, ул. Г.С.Раковски  № 108, ет, 2 при следния дневния ред :
1.    Избор на делегати  за Делегатското Общо Събрание на КНОБ
2.    Други

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава на КНОБ, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 11:00 ч.
Регистрацията започва в 09:00 ч. на 04.10.2014 г. във фоайето пред Зала №3 на Федерацията на научно-техническите съюзи.

Правилата, Процедурата и Указанията за провеждане на Делегатското Общо Събрание на КНОБ ще бъдат публикувани на сайта на КНОБ.
Съветът на  РК София-град и София-област

This entry was posted in Актуално, Събрания. Bookmark the permalink.