16.03.2013 – Семинар

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КНОБ ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ СЕМИНАР НА ТЕМА:

„Актуални въпроси за оценители  и вещи лица-съдебни експерти (икономически, финансови и счетоводни експерти)”.
Семинарът има за цел :
- да направи актуален преглед на нормативната база: Закон за счетоводството, Международни стандарти за финансови отчети (Международни счетоводни стандарти, Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия), Основни положения за изготвянето и представянето на финансовите отчети;
- да разгледа актуални въпроси на стандартизацията в счетоводството, като източник на информация за нуждите на оценителската дейност;
- да запознае с оценяване по справедлива стойност – МСФО 13;
- да запознае със Закона за независимия оценител,  договора за възлагане  на оценка,  участие на независимия оценител в процедурите по граждански дела в триинстанционното съдебно производство и др.;
- да запознае с реда за възлагане на оценки в наказателните производства по реда и условията на НПК, с  правата, задълженията и отговорностите на независимия оценител, в качеството му на вещо лице.
ЛЕКТОРИ:
Проф. д-р на ик. науки Иван Душанов
, почетен доктор на Стопанска академия ”Димитър Апостолов Ценов” – гр. Свищов, преподавател в УНСС по финансово счетоводство и международни счетоводни стандарти, председател на Сдружение съдебно-счетоводни експертизи в Република България и Съюз на счетоводителите в България.
Магистър Божидар Кънев, хоноруван преподавател в Институт за следдипломна квалификация при УНСС по дисциплината “Статут на вещото лице в гражданското и наказателно досъдебно и съдебно производство”, зам. председател на Сдружение съдебно-счетоводни експерти в Република България,  контрольор на РК София град и София област към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), член-учредител на КНОБ.
Подробна програма може да изтеглите от ТУК.
Дата: 16.03.2013 год. (събота).
Място:  гр.София
. Залата ще бъде съобщена допълнително  на участниците в семинара, подали Регистрационни карти и заплатили таксата за участие.
На всички участници в семинара ще се издаде удостоверение, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18, т. 2, по реда на  чл. 22, ал. 3, т. 4 от ЗНО.
Такса за участие: 192 лв. с ДДС.
144 лв. с ДДС – за членове на КНОБ, с отстъпка от 25%.
96 лв. с ДДС – за членове на РК София-град и София-област, с отстъпка от 50%.
Забележка: Преференции  в цената ползват само членове на   РК София-град и София-област и КНОБ, платили членски внос за 2013 г.
Цената включва: лекции в зала с мултимедия, работни материали, 2 кафе-паузи и лек обяд.
Брой на участниците в семинара: до 50
Регистрация за участие: с изпратена Регистрационна карта на имейла на РК София град и София област.
Регистрационна карта може да се изтегли от ТУК.

Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net
Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане за внесена такса за участие в семинара (96/144/192 лв.) най-късно до 11.03.2013 г. (понеделник).
Плащане по банков път:  ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ,
IBAN: BG72BPBI79421079501605,BIС: BPBIBGSF
КНОБ – РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ТАКСА СЕМИНАР на: 16.03.2013г.
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ………………………………………………………..
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ОТ (ИМЕ НА ФИРМА) …………………………………………..
Формуляр за платежно нареждане за стойността на семинара  може да се  изтегли от ТУК.
ВНИМАНИЕ: Желаещите да посетят семинара, могат да направят справка на телефоните на офиса: 02/ 986 47 16, 0884 440 990 и на e-mail: src.ciab@geobiz.net -  Райна Бойдева -  технически секретар.


This entry was posted in Архив, Семинари. Bookmark the permalink.