БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

27-ТА БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 24-26.05.2017 г. в гр. Осло, Норвегия.

Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ в изпълнение на Програмата за дейността си през 2017 година, има удоволствието да ви покани да вземете участие в подбора на тема и презентатор/презентатори – член/членове на РК София-град и София-област, които да представят Регионалната колегията на 27-та Балтийска оценителска конференция.
Във връзка с това ви информираме, че онези членове на РК София-град и София-област, които проявяват интерес към мероприятието могат да представят тема, кратко резюме по нея и CV (ако участниците са повече от един, се представят CV отделно за всеки един от участниците) в срок до 08.05.2016 г. на имейлите на Регионалната колегия: src.ciab@geobiz.net  или  ciab.sofia@gmail.com

Задължителни условия:

1.Предложенията за теми, кратките резюмета и СV на презентатора следва да бъдат представени на български и английски език.
2.Обем на резюмето : 500 думи или максимум 2 страници стандартен текст.
3.Официален език на конференцията – английски.

Във връзка с това желаещите да вземат участие следва да владеят официалния език на конференцията.

Конференцията е насочена към теми, въпроси и новости в областта на оценка на недвижими имоти, както и методологически аспекти в областта на оценката на различни активи. В нея могат да вземат участие всички оценители, които имат интерес към поставените теми. Формата на участие e чрез презентация на тема реферираща към темата на събитието. Всяка година, организационния комитет на Балтийската конференция съгласува и утвърждава тема и модули в които могат да вземат участие оценители от всички страни.

Темите на конференцията са разделени в два модула, а именно:

Модул 1: Инвестиционна стойност спрямо Пазарна стойност – Основно приложение на Инвестиционната стойност спрямо Пазарната стойност – определение, приложение, приложима метология; );
Модул 2: Автоматизирани оценителски модели – възможност или заплаха – какви са последиците за оценителите и каква е тяхната роля? Как автоматизираните оценителски модели ще повлияят на оценителската практика – положителни и отрицателни страни? Споделете своя опит при използването на автоматизираните оценителски моели;

ВАЖНО!!!

От изпратените от Вас материали ще бъде избрана една тема за представяне на Балтийската конференция като разходите по пътуването – такса за участие в конференцията и самолетните билети на презентатора/презентаторите, членове на РК София-град и София-област, ще бъдат поети от Регионалната колегия. Разходите по престоя – нощувки и други разходи са за сметка на избрания презентатор/презентатори.
След преглед на представените теми и резюмета, участниците ще бъдат информирани за резултата.

ВАЖНИ ДАТИ:
Приемане  на теми, резюмета и CV в офиса на РК София-град и София-област  –  24.04-07.05.2017 г.
1.    Преглед на представените резюмета и избор на представител на РК София-град и София-област  на Балтийската оценителска конференция  –  08.05-09.05.2017 г.
2.    Регистрация на избрания представител  –  10.05.2017 г. (посоченият от организаторите на конференцията краен срок)

Програмата за Балтийската оценителска конференция e ТУК

ОТ СЪВЕТА НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КНОБ

This entry was posted in Актуално, Конференции, Международни, Обяви. Bookmark the permalink.