ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

Съветът на Регионална колегия /РK/ София-град и София-област към КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РK София-град и София-област от 06.03.2017 г., свиква редовно Общо събрание /ОС/в гр. София на 08.04.2017 г. (събота), в 09.00 часа във Федерация на научно техническите съюзи. Адрес: София ул. Г.С.Раковски № 108, ет.2, зала №3.
Регистрацията започва в 8.30 ч. на 08 април 2017 г.  във фоайето пред  залата.
Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на ОС.
2. Избор на Председател и Временни комисии на ОС.
3. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2016 г. Отчет на Бюджета на РК за 2016 г.
4. Отчет на Контрольора на РК за 2016г. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК.
5. Обсъждане и приемане на Проекта на  програма за дейността на РК за 2017 г.
6. Обсъждане  и приемане на Проекта на  бюджета на РК за 2017г.
7. Допълване на състава на СРК на основание параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ.
8. Разни
За присъствие на ОС с право на глас са заплатилите членски внос за 2017 г.
Членският внос за 2017 г. се внася по следната банкова сметка:
КНОБ, РК София-град и София-област
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: „Юробанк България” АД
В основанието за плащане се вписва : Членски внос за 2017 г., три имена и ЕГН.
При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 10.00 часа.
Всеки присъстващ редовен член на РK София-град и София-област може да представлява с пълномощно още до 3-ма редовни членове. Присъстващите на събранието членове на РК  София-град и София-област при регистрацията следва да представят документ за самоличност, а упълномощените лица – и оригинали на регистрационна карта, пълномощни и декларация.
Колеги, молим да потвърдите присъствието си на Общото събрание до 31.03.2017 г. и да изпратите Регистрационни карти, заедно с Пълномощните и Декларацията на e-mail: src.ciab@geobiz.net, или ciab.sofia@gmail.com с цел отпечатване на делегатските карти.
СЪВЕТ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

This entry was posted in Актуално, Обяви, Събрания. Bookmark the permalink.