Членски внос за 2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми колеги,
Съветът на РК София-град и София-област ви уведомява, че съгласно чл. 10. (1) от Правилника за финансова дейност на КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2017 г. е до 30.01.2017 г.
Всички членове на РК София-град и София-област на основание чл.18, ал.1.,т.5, от Устава на КНОБ заплащат членския си внос по цитираната по-долу банкова сметка на Регионална колегия:

Банка: „Юробанк България” АД
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF

В платежното нареждане  се вписват задължително:
1. Основание за превод: „Членски внос за 2017 г.” на………(трите имена )
2. Наредител:
2.1. Трите имена и ЕГН на вносителя  (ако се внася от физическо лице),
2.2. Име и  Булстат на фирмата- вносител  (ако се внася от юридическо  лице), като се записва задължително името на лицето за което се отнася членския внос.
Моля ви, не чакайте последния срок!

За колегите, желаещи да членуват в РК София-град и София-област, освен че трябва да заплатят сумата за членски внос  по цитираната банкова сметка, трябва да попълнят и предоставят лично в офиса на РК София-град и София-област, в оригинал:

  1. Заявление за членство и Декларация за спазване на Устава на КНОБ
  2. Регистрационна карта за членство в РК София-град и София-област
  3. Kопие от платежното нареждане за платен членски внос.

За повече информация
При евентуално възникнали въпроси от Ваша страна, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти:
Райна Бойдева
Технически секретар на
РК София-град и София-област към КНОБ
София 1000
пл. “Славейков”№6, ет.2, офис 13
тел: 02/9864716, 0884 440 990
e-mail: src.ciab@geobiz.net
сайт:   www.ciab-sofia.com

This entry was posted in Актуално, Обяви. Bookmark the permalink.