Представителен квалификационен семинар

Уважаеми колеги,

УС на КНОБ ОБЯВЯВА провеждане на представителен квалификационен семинар от г-н Grzesik, Президент на TEGoVA, който ще се състои в гр. София на 28 юни 2016 г. Записване за участие може да се осъществи в срок до 17.06.2016 г. вкл.
Тема на семинара: „Влиянието на европейската регулативна уредба и европейските оценителски стандарти относно оценителската практика в България”
Дата и час: 28 юни 2016 г. от 17:30 ч. до 19:30 ч.
Място на провеждане: информация за залата, в която ще се проведе семинара, ще бъде качена на сайта на КНОБ допълнително, в зависимост от броя на участниците.
Лектор: Krzysztof Grzesik, Президент на TEGoVA
Такса за участие: Крайна цена 120 /сто и двадесет/ лв. за редовни членове на КНОБ платили своя членски внос за 2016 г.
Регистрация за участие:
1. Подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за платена такса в централния офис на КНОБ, гр. София, ул. “Г. С. Раковски” №122, вх. „Б” или по имейла на КНОБ: office@ciab-bg.com
2. Плащането на таксата се извършва по следната сметка:
Банка:     ”Юробанк България” АД
BIC:           BPBIBGSF
IBAN:        BG07BPBI79421079501611
Титуляр : КНОБ
В основанието на платежния документ за внасяне  на таксата задължително се вписва:
Предст. квал. семинар – 28.06.16, три имена и ЕГН на участника.
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – до 17.06.2016 г. вкл.

Повече информация можете да получите на сайта на КНОБ

This entry was posted in Актуално, Международни, Семинари. Bookmark the permalink.