​ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

Съветът на Регионална колегия /РK/ София-град и София-област към КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква редовно Общо събрание в гр. София на 26.03.2016 г. (събота), в 13.30 часа в  Конферентен център „ВЕНУС” на бул. „Дондуков” № 9 ет.2, вход от ул. „Бачо Киро”.

Регистрацията започва в 13.00 ч. на 26 март 2016 г.  във фоайето пред  залата.
Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на ОС.
2. Избор на Председател и Временни комисии на ОС.
3. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2015 г. Отчет на Бюджета на РК за 2015 г.
4. Отчет на Контрольора на РК за 2015 г.
5. Обсъждане и приемане на Проекта на  програма за дейността на РК за 2016 г.
6. Обсъждане  и приемане на Проекта на  бюджета на РК за 2016 г.
7. Разни
При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 14.30 часа.

На основание чл.14(2) всеки присъстващ редовен член на РK София-град и София-област може да представлява с пълномощно още до 3-ма редовни членове. Присъстващите на събранието членове на РК следва да представят документ за самоличност, а упълномощените лица – и оригинали на пълномощни.
Молим да потвърдите присъствието си до 21.03.2016 г. и да изпратите Регистрационни карти, заедно с Пълномощните на e-mail: src.ciab@geobiz.net, или ciab.sofia@gmail.com с цел отпечатване на делегатските карти.
Поканата можете да изтеглите ТУК
Регистрационна карта можете да изтеглите ТУК
Пълномощно можете да изтеглите ТУК
Напомняме ви, че срока за плащането на членския внос за 2016 година е до 31.03.2016 г.
СЪВЕТ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСT

This entry was posted in Актуално, Събрания. Bookmark the permalink.