Съобщение

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на УС на КНОБ от проведено заседание на 25-27.01.2016 г., срокът за внасяне на членския внос за 2016 г., в размер на 120,00 лв., е продължен до 31.03.2016 г.Заплащането на членския внос се извършва  по банков път.
КНОБ, РК София-град и София-област
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: „Юробанк България” АД
В платежното нареждане  се вписват задължително:
1. Основание за превод: Членски внос за 2016 г. на………(трите имена )
2. Наредител:
2.1. Трите имена и ЕГН на вносителя  (ако се внася от физическо лице),
2.2. Име на фирма и Булстат на вносителя  (ако се внася от юридическо  лице), като се записва името на лицето за което се отнася членския внос.
Всички членове на РК София-град и София-област на основание чл.18, ал.1.,т.5, заплащат членския си внос по цитираната по-горе банкова сметка на Регионална колегия.
Моля ви, не чакайте последния срок!
ВНИМАНИЕ!!!
Настоящото съобщение се отнася за тези членове на регионалната колегия, които все още не са платили членския си внос за 2016 година.

ОТ СЪВЕТА НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

This entry was posted in Актуално, Други. Bookmark the permalink.