Съобщение за членски внос

Съгласно решение на УС на КНОБ от 17.01.2015 г., срокът за внасяне на членския внос за 2015 г. е 31.03.2015 г. Размерът  на членския внос е 120 лв.
Заплащането на членския внос се извършва  по банков път.
КНОБ, РК София-град и София-област
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: „Юробанк България” АД
В платежното нареждане  се вписват задължително:
1. Основание за превод:
Членски внос за 2015 г. на………(трите имена )
2. Наредител:
2.1. Трите имена и ЕГН на вносителя  (ако се внася от физическо лице),
2.2. Име на фирма и Булстат на вносителя  (ако се внася от юридическо  лице).
Моля, не чакайте последния срок!
Всички членове на РК София-град и София-област на основание чл.18, ал.1.,т.5, заплащат членския си внос по цитираната по-горе банкова сметка на Регионална колегия.
ВНИМАНИЕ!!!
Настоящото съобщение се отнася за тези членове на регионалната колегия, които все още не са платили членския си внос за 2015 година.

This entry was posted in Актуално, Информация. Bookmark the permalink.