Покана за общо събрание на 13.03.2015

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Съветът на Регионална колегия /РK/ София-град и София-област към КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква редовно Общо събрание в гр. София на 13.03.2015 г. (петък), в 15.00 часа в  Конферентен център „ВЕНУС” на бул. „Дондуков” № 9 ет.2, вход от ул. „Бачо Киро”.
Регистрацията започва в 14.30 ч. на 13 март 2015 г.  във фоайето пред  залата.
Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на ОС.
2. Избор на Председател и Временни комисии на ОС.
3. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2014 г. Отчет на Бюджета на РК за 2014 г.
4. Отчет на Контрольора на РК за 2014г.
5. Обсъждане и приемане на Проекта на  програма за дейността на РК за 2015 г.
6. Обсъждане  и приемане на Проекта на  бюджета на РК за 2015 г.
7. Разни
При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 16 часа.
Регистрацията започва в 14.30 ч. на 13 март 2015 г.  във фоайето пред  залата.
Всеки присъстващ редовен член на РK София-град и София-област може да представлява с пълномощно още до 3-ма редовни членове. Присъстващите на събранието членове на РК следва да представят документ за самоличност, а упълномощените лица – и оригинали на пълномощни.
За да присъствате на Общото събрание на РК София-град и София-област с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2014 година. Напомняме ви, че срока за плащането на членския внос за 2015 година е до 31.03.2015 г. Тези независими оценители, които искат да станат нови членове на РК София-град и София-област от 2015 г., трябва да платят членския си внос за 2015 г. до 11.03.2015 г.
Членският внос се заплаща по банковата сметка на   РK София-град и София-област:
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД
IBAN: BG72BPBI79421079501605
BIC: BPBIBGSF
КНОБ – РK София-град и София-област
В основание  за плащане се записва:

Членски внос за 2015 г. на ………………………..
Име, презиме, фамилия
Молим да потвърдите присъствието си до 10.03.2015г. и да изпратите Регистрационни карти, заедно с Пълномощните на e-mail: src.ciab@geobiz.net, или ciab.sofia@gmail.com с цел отпечатване на делегатските карти.
Регистрационна карта можете да изтеглите ТУК
Пълномощно можете да изтеглите ТУК

This entry was posted in Архив, Събрания. Bookmark the permalink.