Структура и управление

На основание чл.30(1) от Устава на Камарата на независимите оценители в България органите на управление на Регионална колегия София-град и София-област са:
1. Общо събрание на Регионалната колегия (ОСРК).
2. Съвет на Регионалната колегия (СРК).
3. Председател на Съвета на Регионалната колегия.
4. Контрольор на Регионалната колегия (КРК).