За нас

Камара на независимите оценители в България (КНОБ) – Регионална колегия София-град и София-област е учредена на 31.08.2009 г. в София и e утвърдена от УС на КНОБ на  24.03.2010 г.  Регионална колегия София-град и София-област е сдружение на доброволен принцип на независими оценители, членове на КНОБ.  Регионалната колегия не е юридическо лице, но формира и изпълнява собствен бюджет.

Банковата ни сметка е:
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
IBAN на получателя BG72BPBI79421079501605
BIC на банката на получателя  BPBIBGSF
КНОБ – РK София-град и София-област

КНОБ РК София-град и София-област е голяма териториална организация на независими оценители. Ние, Ръководството на РК, сме амбицирани да подкрепяме всестранно дейността и професионалното развитие на  нашите членове. Заповядайте в нашето общество, за да бъдете:

  • подкрепени в професионалното си развитие като независими оценители.
  • защитени като автори на продукти на интелектуална  собственост
  • добре информирани за организираните от РК София дискусии, обсъждания, семинари, симпозиуми и други местни и международни прояви, свързани с оценителската дейност. 
    СТАНИ ЧЛЕН НА РК-СОФИЯ

Регионална колегия София-град и София-област организира своята дейност в съответствие със Закона за независимите оценители (Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 15.12.2008 г., изм., бр. 49 от 29.06.2010 г.,  доп., бр. 62 от 10.08.2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г.) Устава на КНОБ (Приет на 10-11.03.2009 г. на Учредителното събрание на КНОБ и изменен и допълнен от ОС на КНОБ на 02.07.2011 год. и  извънредно ОС на КНОБ на 17.11.2012 год.)  и Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ (Приет от ОС на КНОБ на 09.06.2012 год).

Регионална колегия София-град и София-област застава зад следните водещи принципи, въз основа на които е изградена  нейната програма:
1. Демократичност и изборност;
2. Прозрачност при вземане на решенията;
3. Конструктивен диалог и колегиално единство;
4. Финансова прозрачност на управлението;
5. Ясни и аргументирани  критерии за встъпване и поддържане на членството в Регионалната колегия;
6. Ангажираност на членовете на Регионалната колегия и градивно участие в нейната дейност;
7. Информираност на членовете на Регионалната колегия;
8. Равнопоставеност на членовете на Регионалната колегия;
9. Етично поведение и колегиални отношения между членовете на Регионалната колегия.